കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സ്തോത്രത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും – സുവി. കെ ജോൺ വർഗ്ഗീസ്

വിവിധ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് തൃശ്ശൂർ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളായി അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്ന സുവി. കെ ജോൺ വർഗ്ഗീസ്, മലമ്പുഴ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.

ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് കാരണം ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗം ആയതുകൊണ്ട് പാലക്കാട് ഉള്ള നല്ലൊരു Cardiac Doctor റെ കാണിച്ചു തുടർ ചികിത്സ ചെയ്യുവാനാണ് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി വന്നത്.

രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കൂടുതലാവുന്ന രോഗത്തിന് (Polycythemia) തൃശ്ശൂർ അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചുവരുന്ന ഡോക്ടറെ തുടർന്നും കാണേണ്ടതുണ്ട് .

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി തുടർന്നും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More