കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

പത്തനംതിട്ട ബ്രദറൺ കൺവൻഷൻ 2023

സുവിശേഷാലയത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ പ്രാദേശിക ബ്രദറൺ സഭകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടന്നു വരുന്ന പത്തനംതിട്ട കൺവൻഷൻ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ, ഡിസംബർ 24 മുതൽ 31 വരെ സുവിശേഷാലയത്ത് വെച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സഭകളുടെ ആത്മീക അഭിവർധനയ്ക്കും സുവിശേഷ വ്യാപ്തിക്കും ഈ മീറ്റിങ് കാരണമാകുവാൻ ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിക്കുന്നു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More