കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കാം!!!

കുളത്തൂപ്പുഴ ബ്രദറൺ സഭയുടെ ചുമതലയിൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സുവിശേഷ യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈ. എം. ഇ. എഫ്. പത്തനാപുരം സെൻ്ററിൻ്റെയും കുളത്തൂപ്പുഴ ബ്രദറൺ സഭയുടെയും ചുമതലയിൽ 2023 ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിക്കാം.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More