കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ബിനോയ് ചാക്കോ ഓഡിയോ ബൈബിൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു

ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും
കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു – (റോമർ 10:17)

കോട്ടയം : കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനും ക്രൈസ്തവ കൈരളിയുടെ പ്രശസ്ത ഗായകനും നിരവധി ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ സംഘാടകനും ആയ പ്രിയ ബിനോയ് ചാക്കോയുടെ പുതിയ സംരംഭം: ബിനോയോ ചാക്കോ ഓഡിയോ ബൈബിൾ. ഹൃദയത്തെ സ്പര്ശിച്ചുണർത്തുന്ന തിരുവചനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശ്രവ്യാനുഭവം ബിനോയ് ചാക്കോയുടെ ശബ്ദ മധുരിമയിൽ കേട്ട് ആനന്ദിക്കുവാൻ ഒരുക്കിയ ഒരു മനോഹരമായ ഓഡിയോ ബൈബിൾ ഈവരുന്ന നവംബറിൽ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നു.

ഈ ഓഡിയോ ബൈബിൾ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റുഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. മെബൈൽ ആപ്ലികേഷനുകൾ, യുട്യൂബ്, സ്‌പോട്ടിഫൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൗജന്യമായി ശ്രവിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ആത്മീയ സംരഭത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും അപേക്ഷിക്കുന്നു

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More