കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ബാബു ജോൺ (56) : കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.

കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. Bro. ബാബു ജോൺ (56)വഞ്ചികപ്പുഴ ഹൗസ്വെസ്റ്റ് ഓതറ, തിരുവല്ല.വെസ്റ്റ് ഓതറ ബ്രദ്റൺ സഭാമെമ്പർ വെസ്റ്റ് ഓതറ ബ്രദ്റൺ സഭയിൽ കൂടിവരുന്ന വഞ്ചികപ്പുഴവീട്ടിൽ
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More