കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

പരസ്യ യോഗം സന്ദേശം : സുരധരൻ

സൂം ലിങ്ക് (Zoom Link): https://us02web.zoom.us/j/82691530876

ID: 826 9153 0876 (No Passcode)

തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: www.radiomanna.live

റേഡിയോമന്ന വെർച്യുൽ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷ പരസ്യയോഗം

Radio Manna presents Gospel Meeting through a virtual platform.

തീയതി (Date): 18 .11.2022

സമയം (Time): 6.00 pm to 6.30 pm(IST)

ഗാനം : സഹോദരി. ഷൈൻ ജോസ്

Singer: Sis. Shine Jose

സന്ദേശം : സഹോദരൻ. സുരധരൻ സി ആർ

Message: Bro . Suradharan C R

Pray | Invite | Participate

==================

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More