കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ദേവ ദേവ വന്ദനം | Deva Deva Vandanam | Joy Joh Kuwait | Binoy Chacko | Christian Devotional Song

ദേവ ദേവ വന്ദനം ജീവ നാഥാ വന്ദനം

ജീവനുള്ള നാളെന്നും നാഥാ നിന്നെ വാഴ്ത്തിടും

പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷകൾ എന്നിൽ നിന്നും നീക്കി നീ

പാടുവാൻപുതു ഗാനമെൻ നാവിൽ തന്നു നാഥാ നീ

ഇന്നയോളമെന്നുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളെ

ഭംഗിയായി തീർത്തതാൽ ഞാനെന്നുമെന്നും പാടിടും

ആവശ്യങ്ങളെത്രയും ആകുലങ്ങളാകെയും

എന്നിലുണ്ടായീടുമ്പോൾ നിൻ പൊന്നു മാറിൽ ചാരിടും

നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തിടും നല്ലവനാം നാഥനെ

പൊന്നു പാദം തേടിയീ മന്നിൽ സേവ ചെയ്തിടും

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More