കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ആൾ കേരള സിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ്

ആൾ കേരള സിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ്

സ്ഥലം : സോദരീഭവൻ വിഷയം : “നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊൾക” (ആമോസ് : 4 :12 ) വചനശ്രുശ്രുഷ : സഹോദരി. ഫെലിസിറ്റി മാത്യു (മുബൈ ), സഹോദരി. ഓമന ജോൺസ് (മധുരൈ ) മറ്റു ചില സഹോദരിമാരെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, തിരുഹിതമായാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് 2023 ഏപ്രിൽ 12 ബുധൻ 9 മണി മുതൽ 14 വെള്ളി 1.30 വരെ നടത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കർത്തവിലാശ്രയിച്ചു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കോൺഫ്രൻസിലേക്ക് എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും കർത്ത്ര്യനാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു എല്ലാ സഹോദരിമാരും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സംബന്ധിച്ചു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക

സോദരിഭവനുവേണ്ടി,

ജോയ്സ് മാത്യു സെക്രട്ടറി

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More