കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

അടിയന്തര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്കെ : പി. ജോൺ

നെന്മാറ സഭാ സുവിശേഷക൯ ബിജു സി. ജോണിന്റെ പിതാവ്
കെ പി. ജോൺ (മല്ലപ്പള്ളി, മുരണി സഭാ മൂപ്പ൯)
പെട്ടെന്നുണ്ടായ Stroke മുഖാന്തരം തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ Neuro ICU വിൽ അഡ്മിറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നു.(31/12/22)

പ്രിയ പിതാവിന്റെ സൌഖ്യത്തിനായി ദൈവജന൦ പ്രത്യേക൦ പ്രാ൪ത്ഥിക്കുക.സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദാസനെയു൦ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓ൪ത്താലു൦

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി
ബിജു സി ജോൺ (Evg)
Mob. 8075836408

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More