കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

നിത്യതയിൽ – അച്ചൻ കുഞ്ഞു (P. I. Varghees)

BRO. P. I. VARGHESE, A MEMBER OF AREEPPARAMBU BRETHREN ASSEMBLY, FROM THE FAMILY OF  MUTHIYAKKALAYA PULINTHANATHU, AREEPPARAMBU, KOTTAYAM DISTRICT

Bro. P. I. Varghese (Achenkunju – 79 years) went to be with the Lord when he was at Kozhikkodu. He was from Urumbil Family.

WIFE: Sis. Leelamma (From Erumathadathil Family, Vechoochira)

CHILDREN: Vinod, Shajan, Susan

CHILDREN-IN-LAW: Shyni (Moozhikkara, Panayambala), Suja (Padinjakkara, Valakam), Jinu (Chiramukhathu, Koyipram)

FUNERAL DETAILS:

God willing, the Viewing and then the Funeral Service will be held on December 20, 2022 (Tuesday) from 8 am at Brethren Assembly Hall, Areepparambu and thereafter, his body will be buried at Areepparambu Brethren Assembly’s cemetery by 11:30 am.

Let us uphold the family members to the Throne of Grace for Heavenly comfort and strength. May the Lord bestow upon them heavenly grace, peace and strength, and console them with the Word of God.

Please pray for all the arrangements for the Funeral Service. May God’s name be glorified through the funeral service.

Matter from Evg. Varghese K. Kurian: +91-9447404646.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More