കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

CHRISTIAN BRETHREN ASSEMBLY

CHRISTIAN BRETHREN ASSEMBLY, ANAKAPALLI, VIZAG is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

DATE : 12 DECEMBER 2022 ( MONDAY, సోమవారం )

TIME : 08 : 00 PM, IST ( సాయంత్రం 8 గంటలకు )

TOPIC : ” HISTORY OF THE JACOB SON’S “( Session 16 )🧎🧎🧎🧎( ” యాకోబు కుమారుల చరిత్ర ‘ 16’ వ భాగము )

Message by : Evg. SALMON RAJU LAMA ( Nidamanuru, Ongole )

వర్తమానం : బ్రదర్ : సాల్మన్ రాజు గారు ( నిడమానూరు, ఒంగోలు )

Join Zoom Meeting below link

♦️https://us02web.zoom.us/j/84880485835?pwd=NCtvTHA0aVFBcGtUUTVnQjIyMWxldz09

♦️ Meeting ID: 848 8048 5835
♦️ Passcode: anakapalli

🙋‍♂️ More Details ⤵️⤵️
🙏🏻Joseph Henry
🙏🏻9989007648

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More