കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

Mrs Snehi Velayudham- Home Call

Home Call
Mrs Snehi Velayudham, w/o Evg P Velayutham, Thiruchengode, TN, went to be with the Lord.

Requesting your valuable prayers for the bereaved family members.

கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார்

சகோதரி. சிநேகி வேலாயுதம் (73) (திருச்செங்கோடு கூட்டபள்ளியில் கர்த்தருடைய ஊழியர் P. வேலாயுதம் அவர்களின் மனைவி) அவர்கள் 10-12-2022 (சனிக்கிழமை) அன்று இரவு 11:55 க்கு கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார். இவர்களின் சரீரம் 12-12-2022 (திங்கட்கிழமை) அன்று காலை 10:00 க்கு திருச்செங்கோடு கூட்டபள்ளி கிறிஸ்தவ சகோதர சபையில் வைத்து அடக்க ஆராதனை நடைபெறும்.
தொடர்புக்கு
சகோ.சாம் (9790943793)
சகோ.மாதேஸ்வரன் (9788883095)
சகோ. வெற்றி (9080058077)
ஸ்பர்ஜன் போஸ் (9942503322)
எபி வேலாயுதம் (9385707760)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More