കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്തു – സുവി. വർഗ്ഗീസ് കുര്യൻ

കോട്ടയം കൺവെൻഷൻ 2022

ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട, ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ   കർത്തൃ ദാസൻ വർഗ്ഗീസ് കുര്യന്റെ തന്റെ ശക്തമായ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രസംഗിച്ചു.  കോട്ടയം കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതുല്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രസംഗം. ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്നു ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കലേക്ക് ആകർഷിക്കും(യോഹന്നാൻ 12.32). എന്ന വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ത്രിവിധ ചെറു കുറുപ്പുകളിൽ നിന്നും അതി ശ്രേഷ്ഠനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത പ്രസ്താവിച്ചു.

  1. ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്തു
  2. ഉയർത്തപ്പെട്ട വിധങ്ങൾ
  3. ഉയർത്തപെട്ടതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ

അതിശക്തമായ സുവിശേഷ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു. യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷാകാനായി വരച്ചുകാട്ടി. ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More