കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സുവിശേഷ പരസ്യയോഗം

റേഡിയോമന്ന

സൂം ലിങ്ക് (Zoom Link): https://us02web.zoom.us/j/82691530876
ID: 826 9153 0876 (No Passcode)

തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: www.radiomanna.live
റേഡിയോമന്ന വെർച്യുൽ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷ പരസ്യയോഗം
Radio Manna presents Gospel Meeting through a virtual platform.

തീയതി (Date): 02 .12 .2022
സമയം (Time): 6.00 pm to 6.30 pm(IST)

ഗാനം : സഹോദരൻ.സാജു ജോൺ കാലേബ്
Singer: Bro. Saju Jhon Kaleb
സന്ദേശം : സഹോദരൻ. എം. ആർ .ഷൈജു
Message: Bro . M.R .Shaiju
Pray | Invite | Participate

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More