കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

Zoom Meeting Invitation (Kannada)

CHRISTIAN BRETHREN ASSEMBLY, ANAKAPALLI,

CHRISTIAN BRETHREN ASSEMBLY, ANAKAPALLI, VIZAG inviting you to a scheduled Zoom meeting.

DATE : 01 st DECEMBER  2022 ( THURSDAY, గురువారం )

TIME : 08 : 00 PM, IST ( సాయంత్రం 8 గంటలకు )

Topic : ” STAR BEAUTIE  IS A SPIRITUAL LESSION ‘5 ‘)🩸🩸🩸  ”  నక్షత్రం అందలి ఆత్మీయ పాఠం ” ( 5 )

Message by :  Br. MOHAN RAO (  PATLLAVEEDU, PALNAD DIST)

వర్తమానం : బ్రదర్ :  మోహన్ రావు గారు ( పట్లవీడు, పల్నాడు జిల్లా )

Join Zoom Meeting below link ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

https://us02web.zoom.us/j/88180743001?

pwd=ZDBNSEVMR284dHZqenR0UWxqNXFNdz09

♦️ Meeting ID: 881 8074 3001

♦️ Passcode: anakapalli

Please Pray and Participate and Blessd

Share link to Others, Don’t Missit.

 

Thank you all

More Details : Joseph henry   9989007648

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More