കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

വചനധാര

സാന്ത്വനം ന്യൂസ് is inviting you to a scheduled Zoom meeting

TUESADY BIBLE STUDIES

Subject: തീത്തൊസിന് എഴുതിയ ലേഖനം ഒരു പഠനം

BY, EVG. Jayaraj G K, Trivandrum

Time: November 29. 2022 09:00 PM India (09.00-10.00)

മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

https://us02web.zoom.us/j/3093541656?pwd=R05GbndXekI4TitVc0JIN3hDR3V6dz09

👇OR👇
Meeting ID: 309 354 1656
Passcode: 944766

WATCH ON OTHER MEDIA

https://www.youtube.com/user/sanjivis8

https://www.facebook.com/ssanjivi.evangelist

www.radiomanna.live

www.facebook.com/radiomannalive

Zoom will be available from 8.30PM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More