കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

അതിശ്രേഷ്ഠ മാര്‍ഗം നമുക്ക് വാഞ്ഛിക്കാം (ഭാഗം 4)

പ്രഭാഷകൻ: സുവി. ചാണ്ടപ്പിള്ള ഫിലിപ്പ്

തിയതി: 2022 നവംബര്‍ 23, ബുധൻ
സമയം: രാത്രി 7.30 മുതൽ

വിഷയം: അതിശ്രേഷ്ഠ മാര്‍ഗം നമുക്ക് വാഞ്ഛിക്കാം (ഭാഗം 4)
പ്രഭാഷകൻ: സുവി. ചാണ്ടപ്പിള്ള ഫിലിപ്പ്

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/87039215559?pwd=bFhNMXg1SUkxVFV3bmlxS2Iyek9oZz09

Meeting ID: 870 3921 5559

Passcode: 7777

പ്രവേശനം 100 പേർക്ക് മാത്രം
ക്ലാസ്സുകളുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം യൂട്യൂബിൽ.

YOUTUBE Live:

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് – +919495050007, +91 94476 47099, +919895728789.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More