കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുവചന സത്യങ്ങൾ!!

Important Bible truths taught by Jesus Christ!!

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എത്ര സമർത്ഥമായും  ആധികാരമായും വിഷയാധിഷ്ഠിത വചനങ്ങൾ അവിടത്തെ കേൾവിക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങ്  ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും  പൊതുസ്ഥലത്തും  പുരുഷാരത്തെയും  വ്യക്തികളെയും ദരിദ്രരെയും  കുരുടരെയും  ചെകിടരെയും  വിധവമാരെയും  അവിടത്തെ ചാരെ വന്നവരെ എല്ലാം വചനം പഠിപ്പിച്ചു .

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20

പ്രത്യേക പഠിപ്പിക്കലുകൾ(SPECIAL TEACHINGS)

“പ്രത്യേക പഠിപ്പിക്കലുകൾ” എന്ന തലക്കെട്ടിന് കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:
Jesus taught on other important subjects which we have grouped together under this heading of “Special Teachings”.
These include;

പാപത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം(ATONEMENT FOR SIN)

മത്തായി 17:12; 20:18,19,28; 26:24,31,39,42
Matthew 17:12; 20:18,19,28; 26:24,31,39,42

മർക്കോസ് 9:12; 10:33,34,45; 14:21,24,36
Mark 9:12; 10:33,34,45; 14:21,24,36

ലൂക്കോസ് 9:22,56; 13:34,35; 18:31-33; 19:10; 21:28;22:19,22,37,42; 24:26,44,46,47
Luke 9:22,56; 13:34,35; 18:31-33; 19:10; 21:28; 22:19,22,37,42; 24:26,44,46,47

യോഹന്നാൻ 3:13-16,18; 5:39; 6:38-40,51; 8:24,28,56; 10:7,9-11,
15-18,36; 11:25,26; 12:24,27,32,47; 13:7,8; 14:19; 15:13; 16:7,20,
22,33; 17:1-4,19-21,23; 18:11; 19:30;1 കൊരിന്ത്യർ 11:24,25
John 3:13-16,18; 5:39; 6:38-40,51; 8:24,28,56; 10:7,9-11,15-18,36;
11:25,26; 12:24,27,32,47; 13:7,8; 14:19; 15:13; 16:7,20,22,33;
17:1-4,19-21,23; 18:11; 19:30 ;I Corinthians 11:24,25

പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് കീഴിലുള്ള തുല്യത (EQUALITY UNDER THE ATONEMENT)
മത്തായി 20:1-15
പ്രാർത്ഥന(PRAYER)
മത്തായി 6:5-13; 7:7-11; 18:19,20; 21:22; 26:41
Matthew 6:5-13; 7:7-11; 18:19,20; 21:22; 26:41
മർക്കോസ് 11:24; 14:38
Mark 11:24; 14:38
ലൂക്കോസ് 11:2-13; 18:2-8,10-14; 22:40,46
Luke 11:2-13; 18:2-8,10-14; 22:40,46
യോഹന്നാൻ 4:24; 14:13,14; 15:7; 16:23,24;
John 4:24; 14:13,14; 15:7; 16:23,24;

—————————————————————————————————————————————————————————————

തിരുവെഴുത്തുകൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് കർത്താവു നമ്മെ പ്രമാണിച്ചു, പഠിപ്പിച്ചു . ഏതൊരു ക്രിസ്തു ഭക്തനും മാതൃകയാക്കേണ്ട ഉത്തമ മാതൃക
കർത്താവു തിരുവെഴുത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എത്ര ഗഹനമായി ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ലളിതമായും തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു വചനമായവൻ വചനത്തെ വചനമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു. പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാർക്കു പോലും ഗ്രഹിച്ചില്ല. അവർ താമസസ്ഥലത്തു ഗുരുവിനോട് വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചു മനസിലാക്കി .

നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പോലെ ഇത്ര മഹത്വപൂർണ്ണനായ ഗുരു വേറെ ആരുള്ളു? ആധികാരമായി വിഷയാധിഷ്ഠിത വചനങ്ങൾ അവിടത്തെ കേൾവിക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥാലത്തു, പുരുഷാരത്തെ വ്യക്തികളെ ദരിദ്രരെ കുരുത്തരെ ചെകിട്ടരെ വിധവമാരെ അവിടത്തെ ചാരെ വന്നവരെ എല്ലാം വചനം പഠിപ്പിച്ചു വചനത്തിനു നിവർത്തി വരുത്തിയ ഗുരു യേശുക്രിസ്തു.

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു
ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി ക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20

വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്വം (PERSONAL ACCOUNTABILITY):
മത്തായി 13:12; 22:11-13 ; മർക്കോസ് 4:23-25 – Matthew 13:12; 22:11-13 ; Mark 4:23-25
ലൂക്കോസ് 8:18; 12:47,48 ; യോഹന്നാൻ 9:41 – Luke 8:18; 12:47,48 ; John 9:41

തൊഴിലും സ്വയം വികസനവും(LABOR AND SELF-DEVELOPMENT):
മത്തായി 20:6; 25:14-30; ലൂക്കോസ് 19:12-26 -Matthew 20:6; 25:14-30; Luke 19:12-26

ശബ്ബത്ത്(THE SABBATH):
മത്തായി 12:3-5,8,11,12 ;മർക്കോസ് 2:25-28; 3:4 – Matthew 12:3-5,8,11,12 ;Mark 2:25-28; 3:4
ലൂക്കോസ് 6:3-5,9; 13:15,16; 14:3,5 -Luke 6:3-5,9; 13:15,16; 14:3,5

വിവാഹം(MARRIAGE):
മത്തായി 19:4-6; 22:30 ; മർക്കോസ് 10:6-9; 12:25;- Matthew 19:4-6; 22:30 ; Mark 10:6-9; 12:25;
ലൂക്കോസ് 20:34,35 -Luke 20:34,35

കുട്ടികൾ(CHILDREN):

മത്തായി 18:3-6,10,14; 19:14; 21:16 – Matthew 18:3-6,10,14; 19:14; 21:16
മർക്കോസ് 9:37,42; 10:14,15; ലൂക്കോസ് 9:48; 18:16,17 -Mark 9:37,42; 10:14,15; Luke 9:48; 18:16,17

———————————————————————————————————————————————————————————————-

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച തിരുവചന സത്യങ്ങൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലായി അവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തിരുവെഴുത്തു ജീവിതത്തിൽ പ്രമാണിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു .ഇതുപോലൊരു രക്ഷകൻ വേറെയില്ല . നമുക്കും ഓരോരോ വിഷയങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാം പ്രമാണിക്കം പഠിപ്പിക്കാം സാക്ഷികളാകാൻ കർത്താവു നമ്മെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു
ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി ക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20

ദരിദ്രർ (THE POOR):

മത്തായി 11:5; 19:21; 26:11 – Matthew 11:5; 19:21; 26:11 ;
മർക്കോസ് 10:21; 14:7 – Mark 10:21; 14:7
ലൂക്കോസ് 4:18,21; 6:20; 14:13,14; 18:22 – Luke 4:18,21; 6:20; 14:13,14; 18:22
യോഹന്നാൻ 12:8 – John 12:8

ദുഃഖം(SORROW):

മത്തായി 5:4; 10:38; 11:28; 16:24; 23:38,39; 24:7,8; 26:38,39,42 – Matthew 5:4; 10:38; 11:28; 16:24; 23:38,39; 24:7,8; 26:38,39,42
മർക്കോസ് 4:16,17; 8:34; 13:19; 14:34,36 – Mark 4:16,17; 8:34; 13:19; 14:34,36
ലൂക്കോസ് 6:21; 9:23; 14:27; 21:22-26; 22:42; 23:28-30; 24:38 – Luke 6:21; 9:23; 14:27; 21:22-26; 22:42; 23:28-30; 24:38
യോഹന്നാൻ 12:27; 14:1,27; 16:5,6,20-22; 18:11 – John 12:27; 14:1,27; 16:5,6,20-22; 18:11

ധനികർ (Rich):

മത്തായി 19:23,24 ; മർക്കോസ് 10:23-25; – Matthew 19:23,24; Mark 10:23-25;
ലൂക്കോസ് 14:12; 16:19-31; 18:24,25 – Luke 14:12; 16:19-31; 18:24,25


ഈ വചനങ്ങളെ യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു;അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെപ്പോലെ അല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവൻ അവരോടു ഉപദേശിച്ചതു–മത്തായി 7:28-29

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും.29 ഞാൻ സൌമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എന്റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ടു എന്നോടു പഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കു ആശ്വാസം കണ്ടത്തും.എന്റെ നുകം മൃദുവും എന്റെ ചുമടു ലഘുവും ആകുന്നു.—മത്തായി11:28-29

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും  പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും
കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി ക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always,  even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20
അക്ഷരവും ആത്മാവും(PEACE AND REST):

മത്തായി 15: 3-8,10,11,16-20; 23: 16-26,28 – Matthew 9:22; 10:13; 11:28-30; 26:45
മർക്കോസ് 7: 6-8,14,15,18-23 -Mark 4:39; 5:34; 6:31; 9:50; 14:41
ലൂക്കോസ് 11: 39,40,42,44 -Luke 7:50; 8:48; 10:5,6,41,42; 12:29; 19:42; 24:36
യോഹന്നാൻ 6:63; 7:24 – John 14:1,23,27; 16:33; 20:19,21,26

സന്തോഷം (JOY):

മത്തായി 5:11; 6:17; 9:2; 13:44; 14:27; 18:12,13; 25:21,23 – Matthew 5:11; 6:17; 9:2; 13:44; 14:27; 18:12,13; 25:21,23
മർക്കോസ് 6:50 – Mark 6:50
ലൂക്കോസ് 6:21-23; 10:20; 11:36; 15:4-10,32 – Luke 6:21-23; 10:20; 11:36; 15:4-10,32
യോഹന്നാൻ 4:36; 8:56; 13:17; 15:11; 16:20-22,24; 17:13 – John 4:36; 8:56; 13:17; 15:11; 16:20-22,24; 17:13

WISDOM(ജ്ഞാനം):

മത്തായി 7:24; 10:16; 11:15,25; 13:51; 15:16; 16:2,3; 21:16; 24:45-47
Matthew 7:24; 10:16; 11:15,25; 13:51; 15:16; 16:2,3; 21:16; 24:45-47
മർക്കോസ് 4:12; 7:14,16; 8:17,18,21 – Mark 4:12; 7:14,16; 8:17,18,21
ലൂക്കോസ് 6:47,48; 8:10; 10:21; 12:42-44,54-56; 16:1-8
Luke 6:47,48; 8:10; 10:21; 12:42-44,54-56; 16:1-8
യോഹന്നാൻ 8:12; 9:41; 12:46 – John 8:12; 9:41; 12:46

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്തമായ മാതൃക!!!

എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാൻ ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.–യോഹ 15:11

ഇപ്പോഴോ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു; എന്റെ സന്തോഷം അവർക്കു ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന്നു
ഇതു ലോകത്തിൽവെച്ചു സംസാരിക്കുന്നു.-യോഹ17:13


DEATH AND PARADISE (മരണവും പറുദീസയും):

മത്തായി 8:22; 9:24; 10:8,28; 16:28; 17:9,23; 22:32 – Matthew 8:22; 9:24; 10:8,28; 16:28; 17:9,23; 22:32
മർക്കോസ് 5:39; 9:1,31; 10:34; 12:25-27; 14:34 – Mark 5:39; 9:1,31; 10:34; 12:25-27; 14:34
ലൂക്കോസ് 7:22; 9:27,60; 12:4,5,20; 16:31; 18:33; 20:35-38; 23:43; 24:46
Luke 7:22; 9:27,60; 12:4,5,20; 16:31; 18:33; 20:35-38; 23:43; 24:46
യോഹന്നാൻ 5:21,25,28,29; 6:39,40,49,58; 10:17,18; 11:4,14; 12:24; 15:13
John 5:21,25,28,29; 6:39,40,49,58; 10:17,18; 11:4,14; 12:24; 15:13

വ്യക്തികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക വാക്കുകൾ (SPECIAL WORDS TO INDIVIDUALS)

യേശുവിന്റെ ഈ അവസാനത്തെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവിടത്തെ ഭൗമിക ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യക്തികളോട്
സംസാരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വാക്കുകളാണ്.

This final group of teachings of Jesus are special words spoken to individuals during His earthly ministry.

അവയിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

They include the following:

1)നഥനയേൽ: യോഹന്നാൻ 1:47,48,50
NATHANAEL: John 1:47,48,50
2)ശമര്യയിലെ സ്ത്രീ: യോഹന്നാൻ 4:7,16-18
THE WOMAN OF SAMARIA: John 4:7,16-18
3)“സക്കായി, ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണി–ലൂക്കോസ് 19:5,9
ZACCHEUS, THE PUBLICAN: Luke 19:5,9
4)യെരീഹോയിലെ അന്ധരായ പുരുഷന്മാർ: മത്തായി 20:32
THE BLIND MEN OF JERICHO: Matthew 20:32
5)ചോദ്യകർത്താവ് ശാസ്ത്രി: മർക്കോസ് 9:16
THE QUESTIONING SCRIBES: Mark 9:16
6)സെബെദിയുടെ പുത്രന്മാർ: മത്തായി 20:21-23 ;മർക്കോസ് 10:36,38-40
THE SONS OF ZEBEDEE: Matthew 20:21-23 ;Mark 10:36,38-40
7)യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ: യോഹന്നാൻ 7:6-8
JESUS’ BRETHREN: John 7:6-8
8)ചോദ്യകർത്താവ് ശാസ്ത്രി: മർക്കോസ് 12:34
THE QUESTIONING SCRIBE: Mark 12:34
9)മാർത്ത: ലൂക്കോസ് 10:41,42
MARTHA: Luke 10:41,42


കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച തിരുവചന സത്യങ്ങൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലായി അവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു .കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തിരുവെഴുത്തു ജീവിതത്തിൽ പ്രമാണിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു .ഇതുപോലൊരു
രക്ഷകൻ വേറെയില്ല . നമുക്കും ഓരോരോ വിഷയങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാം പ്രമാണിക്കം പഠിപ്പിക്കാം സാക്ഷികളാകാൻ കർത്താവു നമ്മെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും
പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു
ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും
കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി ക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever
I have commanded you: and, lo, I am with you always,
even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20
(തുടർച്ച)

മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും:
THE CHIEF PRIESTS AND THE ELDERS:

മത്തായി 21:24,25,27
Matthew 21:24,25,27
മർക്കോസ് 11:29,30,33
Mark 11:29,30,33
ലൂക്കോസ് 20:3,4,8
Luke 20:3,4,8

പരീശന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഹെരോദ്യരോടുടൊപ്പം:
THE DISCIPLES OF THE PHARISEES WITH THE HERODIANS:

മത്തായി 22:18
Matthew 22:18
ലൂക്കോസ് 20:23
Luke 20:23

മഹാപുരോഹിതൻ: യോഹന്നാൻ 18:21
THE HIGH PRIEST: John 18:21

പീലാത്തോസ്: യോഹന്നാൻ 18:34
PILATE: John 18:34


“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും
പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു
ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും
കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി ക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever
I have commanded you: and, lo, I am with you always,
even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20
(തുടർച്ച)

മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ
MIRACLES OF RAISING THE DEAD

1)ഒരു വിധവയുടെ ഏക പുത്രൻ അവനെ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ: ലൂക്കോസ് 7: 11-16
The only son of a widow, as they were bearing him to the grave: Luke 7:11-16

2)സിനഗോഗിലെ ഭരണാധികാരിയായ യായീറസിന്റെ
മകൾ: മർക്കോസ് 5: 22-24, 35-43; മത്തായി 9: 18-26;
The daughter of Jairus, the ruler of the synagogue:
Mark 5:22-24, 35-43; Matthew 9:18-
ലൂക്കോസ് 8: 41,42,49-56
Luke 8:41,42,49-56

3) ലാസർ, മരിച്ച് നാലു ദിവസം: യോഹന്നാൻ 11: 32-44
Lazarus, when he had been dead four days: John 11:32-44

4)അവിടത്തെ ശരീരം, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത്തിന്
ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം:
ലൂക്കോസ് 24: 1-7; യോഹ 19: 42-20: 14;
His own body, the third day from interment: Luke 24:1-7; John 19:42-20:14;

5)പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ
MIRACLES OF CASTING OUT DEVILS

6)അശുദ്ധാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ: മർക്കോസ് 1: 23-26; ലൂക്കോസ് 4: 33-37
The man, of an unclean spirit: Mark 1:23-26; Luke 4:33-37

7)കുരുടനും ഊമനുമായോരു പൈശാചികൻ: മത്തായി 12: 22-23;
മർക്കോസ് 3: 19-30; ലൂക്കോസ് 11: 14-23
The demoniac who was blind and dumb: Matthew 12:22-23;
Mark 3:19-30; Luke 11:14-23

8)രണ്ടു ഭൂതഗ്രസ്തർ ശവക്കല്ലറകളിൽ അതിക്രൂരരാണ്:
മത്തായി 8: 28-34; താരതമ്യം ചെയ്യുക
ലൂക്കോസ് 8: 26-39, മർക്കോസ് 5: 1-20
The two men possessed of legion, exceeding fierce: Matthew 8:28-34;
compare Luke 8:26-39 and Mark 5:1-20

9)ഭൂതഗ്രസ്തനായോരു ഊമനെഉണ്ട്: മത്തായി 9: 32-35
-The dumb man possessed of a devil: Matthew 9:32-35

10)ഒരു കനാന്യ,സ്ത്രീയുടെ മകൾ: മർക്കോസ് 7: 24-30; മത്തായി 15: 22-28
The daughter of the Syrophoenician woman: Mark 7:24-30; Matthew 15:22-28

11)ശിഷ്യന്മാർ പരാജയപ്പെട്ട പ്പോൾ . മത്തായി 17: 14-21; മർക്കോസ് 9: 14-39 താരതമ്യം ചെയ്യുക;
ലൂക്കോസ് 9: 37-43
The lunatic boy, the disciples having failed: Matthew 17:14-21;
compare Mark 9:14-39; Luke 9:37-43

12)ഊമനായ ആത്മാവുള്ള എന്റെ മകനെ-
മർക്കോസ് 9: 14-26
-The devil that was dumb: Mark 9:14-26


“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും
പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു
ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും
കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൾവിൻ;
ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും
നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever
I have commanded you: and, lo, I am with you always,
even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20
(തുടർച്ച)

ആരോഗ്യത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ
MIRACLES OF HEALING

1)മകൻ രോഗിയായിരുന്നോരു രാജഭൃത്യൻ-യോഹ 4: 46-54
-Nobleman’s son, of a fever: John 4:46-54

2)പത്രോസിന്റെ അമ്മായിയമ്മ, പനി:
മർക്കോ 1: 29-31; മത്തായി 8: 14-17; ലൂക്കോ 4: 38-39
Peter’s mother-in-law, of a fever:
Mark 1:29-31; Matthew 8:14-17; Luke 4:38-39

3)കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ: മർക്കോ 1: 40-45; മത്തായി 8: 2-4; ലൂക്കോ 5: 12-16
-A man full of leprosy: Mark 1:40-45; Matthew 8:2-4; Luke 5:12-16

4)പക്ഷാഘാതമുള്ള മനുഷ്യൻ: മർക്കോസ് 2: 3-12; മത്തായി 9: 1-8: ലൂക്കോസ് 5: 17-26
-The man borne by four, of palsy: Mark 2:3-12; Matthew 9:1-8: Luke 5:17-26

5)മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട അശക്തനായ മനുഷ്യൻ: യോഹന്നാൻ 5: 1-16
-The impotent man who had been afflicted thirty-eight years: John 5:1-16

6)വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യൻ: മർക്കോസ് 3: 1-5;
ലൂക്കോസ് 6: 6-10; മത്തായി 12: 9-13 താരതമ്യം ചെയ്യുക
-The man with withered hand: Mark 3:1-5; Luke 6:6-10; compare Matthew 12:9-13

7)പക്ഷപാതത്തിന്റെ ശതാധിപന്റെ ദാസൻ:
മത്തായി 8: 5-13; ലൂക്കോസ് 7: 1-10
-The centurion’s servant, of palsy: Matthew 8:5-13; Luke 7:1-10

8)പന്ത്രണ്ടു വർഷമായി രക്തപ്രശ്നത്താൽ വലയപ്പെട്ട
സ്ത്രീ: മർക്കോസ് 5: 25-34; ലൂക്കോസ് 8: 43-48; മത്തായി 9: 20-22
-The woman who had been twelve years afflicted with issue of blood: Mark 5:25-34; Luke 8:43-48; Matthew 9:20-22

9)രണ്ടുപേർക്ക് കാഴ്ച പുന സ്ഥാപിച്ചു: മത്തായി 9: 27-31
-Sight restored to two men: Matthew 9:27-31

10)കേൾവിയും സംസാരവും ഒരു മനുഷ്യന് പുന സ്ഥാപിച്ചു: മർക്കോസ് 7: 32-37
-Hearing and speech restored to a man: Mark 7:32-37


“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും
പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു
ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും
കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി ക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever
I have commanded you: and, lo, I am with you always,
even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20
(തുടർച്ച)

11)ഒരു മനുഷ്യന് കാഴ്ച പുന സ്ഥാപിച്ചു: മർക്കോസ് 8: 22-26
-Sight restored to a man: Mark 8:22-26

12)അന്ധനായി ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് കാഴ്ച: യോഹന്നാൻ 9
-Sight given to a man who was born blind: John 9

13)പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ: ലൂക്കോസ് 13: 11-17
-A woman who had been eighteen years afflicted: Luke 13:11-17

14)മഹോദരമുള്ളോരു മനുഷ്യൻ : ലൂക്കോസ് 14: 1-6
-A man, of dropsy: Luke 14:1-6

15)കുഷ്ഠരോഗികളായ പുരുഷന്മാർ: ലൂക്കോസ് 17: 11-19
-Ten men, of leprosy: Luke 17:11-19

16)ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് കാഴ്ച പുന സ്ഥാപിച്ചു:
ലൂക്കോസ് 18: 35-43; മത്തായി 20: 29-34 താരതമ്യം ചെയ്യുക
-Sight restored to a beggar: Luke 18:35-43; compare Matthew 20:29-34

17)ബർത്തിമായിലേക്ക് കാഴ്ച പുനസ്ഥാപിച്ചു:
മർക്കോസ് 10: 46-52; മത്തായി 20: 29-34 താരതമ്യം ചെയ്യുക
-Sight restored to Bartimaeus: Mark 10:46-52; compare Matthew 20:29-34

18)മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനായ മാൽക്കസിന്റെ
ചെവി: ലൂക്കോസ് 22: 50-51
-The ear of Malchus [or Marcus], the high priest’s servant: Luke 22:50-51


ഈ വചനങ്ങളെ യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു; അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെപ്പോലെ അല്ല, അധികാര മുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവൻ അവരോടു ഉപദേശിച്ചതു–മത്തായി 7:28-29

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും.29 ഞാൻ സൌമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എന്റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ടു എന്നോടു പഠിപ്പിൻ;
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കു ആശ്വാസം കണ്ടത്തും.എന്റെ നുകം മൃദുവും എന്റെ ചുമടു ലഘുവും ആകുന്നു.—മത്തായി11:28-29

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും
പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു
ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും
കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി ക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever
I have commanded you: and, lo, I am with you always,
even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20
(തുടർച്ച)

കുറവ് തീർക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ
MIRACLES OF SUPPLY

1)വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി: യോഹന്നാൻ 2: 1-11
-Water converted into wine: John 2:1-11

2)പത്രോസിന്റെ വലയിൽ മൽസ്യം ധാരാളം: ലൂക്കോസ് 5: 1-11
-Peter’s net filled with immense catch of fish: Luke 5:1-11

3)സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൂടാതെ ആയിരം പുരുഷന്മാർ -മത്തായി 14:21
Matthew 14:21, And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children

4)ഭക്ഷണം നൽകി: മത്തായി 14: 15-21; മർക്കോസ് 6: 3544;
ലൂക്കോസ് 9: 12-17; യോഹന്നാൻ 6: 5-14
-Five thousand men, besides women and children, fed:
Matthew 14:15-21; Mark 6:3544; Luke 9:12-17; John 6:5-14

5)സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൂടാതെ നാലായിരം
പുരുഷന്മാർ ഭക്ഷണം നൽകി: മത്തായി 15: 32-39; മർക്കോസ് 8: 1-10
-Four thousand men, besides women and children, fed: Matthew 15:32-39; Mark 8:1-10

6)മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു ഒരു ചതുർദ്രഹ്മപ്പണം: മത്തായി 17:27
-A fish furnishes tribute money: Matthew 17:27

7)ഒരു വലിയ കൂട്ടം മത്സ്യങ്ങൾ: യോഹന്നാൻ 21: 6-14
-A great haul of fish: John 21:6-14


ഈ വചനങ്ങളെ യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു;അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെപ്പോലെ അല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവൻ അവരോടു ഉപദേശിച്ചതു–മത്തായി 7:28-29

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും
പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു
ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും
കൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി ക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”-മത്തായി28:19-20

Teaching them to observe all things whatsoever
I have commanded you: and, lo, I am with you always,
even unto the end of the world. Amen- Mt 28:20
(തുടർച്ച)

വിധിന്യായത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ
MIRACLES OF JUDGMENT
1)പന്നികൾ കുത്തനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കടലിലേക്ക്
ഒഴുകിപ്പോയി മുങ്ങിമരിക്കുന്നു: മത്തായി 8: 30-32
-The swine run down a steep place into the sea, and are drowned: Matthew 8:30-32

2)അത്തിവൃക്ഷം വാടിപ്പോയി: മത്തായി 21: 18-21; മർക്കോസ് 11: 12-14,20-24
-The fig tree withered: Matthew 21:18-21; Mark 11:12-14,20-24

വിടുതലിന്റെ വിസ്മയത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ
MIRACLES OF DELIVERANCE

1)അവിടന്ന് ശത്രുക്കളിൽനിന്നു തന്നെത്താൻ
വിടുവിക്കുന്നു: ലൂക്കോസ് 4:30
-He delivers Himself from His enemies: Luke 4:30

2)കാറ്റും കടലും അവിടത്തെ വചനം അനുസരിക്കുന്നു:
മർക്കോസ് 4: 37-41; മത്തായി 8: 23-27; ലൂക്കോസ് 8: 22-25
-The wind and sea obey His word: Mark 4:37-41; Matthew 8:23-27; Luke 8:22-25

3)യേശു ക്രിസ്തു നടക്കുമ്പോൾ കടലിൽ നടക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന പത്രോസിനെ രക്ഷിച്ചു:
മത്തായി 14: 28-31; മർക്കോസ് 6: 45-52
-Peter saved, trying to walk on the sea, as Jesus was walking:
Matthew 14:28-31; Mark 6:45-52

4)കാറ്റിനെ ശാസിക്കുന്നു നിലയ്ക്കുന്നു, —
യോഹ 6:21; മർക്കോസ് 6: 51-52
-The wind ceases, and the vessel is instantly at the land: John 6:21; Mark 6:51-52

5)അവിടത്തെ പിടികൂടാൻ അയച്ചയാൾ
പിന്നോട്ട് വീഴുന്നു: യോഹ 18: 4-6
-Those sent to apprehend Him fall backward: John 18:4-6

6)ബെത്‌ലഹേമിലേക്കുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം
മാർഗനിർദേശം: മത്തായി 2: 1-9
-The guidance of the Magi by a star to Bethlehem: Matthew 2:1-9

7)അവിടത്തെ സ്നാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ:
മത്തായി 3: 16-17; മർക്കോസ് 1: 9-12; ലൂക്കോസ് 3: 21-23
-The signs at His baptism: Matthew 3:16-17; Mark 1:9-12; Luke 3:21-23

8)അവിടത്തെ രൂപാന്തരീകരണത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ:
മത്തായി 17: 1-14; ലൂക്കോസ് 9: 28-37; മർക്കോസ് 9: 1-14
The signs at His transfiguration: Matthew 17:1-14; Luke 9:28-37; Mark 9:1-14

9)അവിടത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം: യോഹന്നാൻ 12: 28-30
-The answer to His prayer: John 12:28-30

10)അവിടത്തെ മരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ: മത്തായി 27: 45-53
-The signs at His death: Matthew 27:45-53

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More