കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സ്നേഹ രൂപൻ

മൂസിക് സെവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

 

സ്നേഹരൂപൻ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിയീ താണ ഭൂവിൽ നരനായി

സ്വർഗ്ഗനാട്ടിൽ പാർപ്പിടമേകാൻ സാധുവീയേഴയെ തേടിവന്നു

പാപം പോക്കി ശാപവും നീക്കി എൻ കടങ്ങൾ ആകവെ നീക്കി

തൻ കരത്താൽ എന്നെയും വഹിച്ചു കണ്മണി പോൽ കൃപയാൽ

 

1. സങ്കടത്തിൽ കരുതിടും കരങ്ങൾ മരുവിതിൽ കാത്തിടുമെ

ആരുമില്ലെന്നുള്ളൊരു ഭാരം തീർത്തവൻ എൻ പ്രിയനെ

ഉറ്റവർ എന്നെ കൈവിട്ടാലും ഉറ്റു സ്നേഹിക്കും പ്രിയനെൻ കൂടെ

അറ്റു പോകില്ലവന്റെ സ്നേഹം എൻ ജീവിതനാളുകളിൽ

 

2. വേഗം വന്നിടും എന്നുര ചെയ്തവൻ വീണ്ടും വന്നിടുമെ….

നീലവാനേ വേഗം വരുമെൻ പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും….

എന്നെ ചേർപ്പാൻ സ്വർപുരിയിൽ തങ്കതെരുവിൽ ശാശ്വതമായ്….

എനിക്കായ് ഒരുക്കും ഭവനം പ്രിയനവൻ കരുതീടുന്നു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More