കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ബ്രിസ് ബെൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രദറൺ ഫെല്ലോഷിപ്പ്

ബ്രിസ്ബേൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രദറൺ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഒരുക്കുന്ന

തീയതി: ഫെബ്രുവരി February 20 ( ശനിയാഴ്ച )

സമയം:Brisbane Time: 7:00 pm

Indian Time. :2:30 pm

സന്ദേശം: സുവി. ജോൺ കുര്യൻ, കോട്ടയം

Message : Evg. John Kurian, Kottayam

Meeting ID: 818 181 5756

പാസ് വേഡ് വേണ്ട

Just click below to Join Zoom Meeting:*https://us02web.zoom.us/j/8181815756 *പ്രാർത്ഥനയോടെ പങ്കെടുക്കുക

500 പേർക്ക് ഒരേസമയം പങ്കെടുക്കാം*

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More