കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ഡോ. സൈലസ് സി നായർ കർത്ത്യസന്നിധിയിൽ

DR. സിലാസ് സി. നായർ

DR. സിലാസ് സി. നായർ, റെഹോബോത്ത് കാമ്പസ്, തൃശ്ശൂർ

ഡോ. സിലാസ് സി. നായർ (87 വയസ്സ്) 2021 ഫെബ്രുവരി 13 - രാവിലെ 8:13 ന് കർത്താവിനോടൊപ്പം പോയി. കുറച്ചു കാലമായി അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലായിരുന്നു.

തന്റെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ, തൃശൂരിലെ നെല്ലിക്കുഴിലെ സിയോൺ ബ്രദേൺ അസംബ്ലിയുമായി കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു. റെഹോബോത്ത് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുൻ. ബ്രദേൺ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ദൈവശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി ശുശ്രുഷിച്ചിരുന്നു.

സ്വർഗ്ഗീയ ആശ്വാസത്തിന്നായി അമ്മയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ കൃപയും സമാധാനവും ശക്തിയും നൽകി ദൈവവചനത്താൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ.

സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.


വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക:
ഡോ. റോളണ്ട് ഗോഡ്‌ലി: + 91-9447342950
ബ്രോ. ജിജു നിനൻ: + 91-9249515899

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More