കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സഭയുടെ ഭാവി

സഭയുടെ ഭാവി

സഹോ. എബ്രഹാം പി. ജെ.

1. വിശുദ്ധ ജീവിതത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കണം ( യോഹ. 3:3, 2 പത്രൊ. 3:12)

2. കര്‍ത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രതിഫലിക്കണം (1കൊരി. 16:22)

3. അന്വേന്യ ബന്ധത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കണം (1 പത്രൊ. 4:1-6)

4. പ്രവര്‍ത്തന മേഖലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കണം (2 കൊരി. 5:10)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More