കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

പരിണാമ വാദം ബൌദ്ധിക തലം എതിര്‍ക്കുന്നു

പരിണാമ വാദം ബൌദ്ധിക തലം എതിര്‍ക്കുന്നു

ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്ര ലോകം വളരെ പ്രാധാന്യം നല്‍കീ കൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒരുപോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ച പരിണാമ സിദ്ധാന്തം, ഇന്ന് അനേക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ക്ക് യുക്തിപരമായി യോജിക്കുവാ‍ന്‍ കഴിയില്ലെന്ന സത്യം ശാസ്ത്ര ലോകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അശാസ്ത്രീയതയും യുക്തി രഹിതവുമാ‍യ ഇത്തരം തത്ത്വങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അനേക ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ രംഗത്തു വരുന്നു.

ഇക്കുട്ടരുടെ ഒരു പട്ടിക കാണുവാന്‍ ഇവിടെ അമര്‍ത്തിയാല്‍ മതി.

ഉറവിടം : http://www.dissentfromdarwin.org/

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More