കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

നാഥാ അരികിലില്ലെങ്കില്‍…………

നാഥാ അരികിലില്ലെങ്കില്‍…………
ജയിംസ് പത്തനാപുരം

ഒരുനിമിഷം നാഥാ അരികില്‍ നീയില്ലെങ്കില്‍
പിരിയാത്ത സഖിയായിട്ടാരുമില്ല
അര നിമിഷം നാഥാ അരികിലില്ലെങ്കില്‍
കരുതുവാനാരുമില്ല…………. എന്നെ

പുലരുന്ന നേരം തൊട്ടിരവുവരെ
കരുതുന്ന കര്‍ത്താവു നീയല്ലെയോ
ഇരവിലും പകലിലും നിന്‍ കരുതല്‍
ലവലേശമിന്നു കുറയുന്നില്ല (ഒരു നിമിഷം)

തുമ്പങ്ങളേറുമെന്‍ ജീവിതത്തില്‍
ഇമ്പം പകരുന്നോന്‍ നീയല്ലയോ
അന്‍പോടു എന്നെ നടത്തിടുന്ന എന്റെ
തമ്പുരാനെ നിനക്കിന്നു സ്തുതി (ഒരു നിമിഷം)

ധരയിലെനിക്കുള്ള നാള്‍കളെല്ലാം
അരികില്‍ നീയുള്ളതാല്‍ സാരമില്ല
ദുരിതങ്ങളേറുമീ മരുഭൂമി യാത്രയില്‍
പിരിയാത്ത സഖി നീ മാത്രമല്ലോ (ഒരു നിമിഷം)

ദിനവും നിന്‍ ചരണങ്ങള്‍ എന്‍ ശരണം
മരണം വരെയും നീ ശരണം
ഒരുനാള്‍ നിന്നരികില്‍ ഞാനണയുമന്നാള്‍
എന്‍ ദുരിതങ്ങളൊക്കെയും തീരുമന്നാള്‍ (ഒരു നിമിഷം)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More