കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ഗാനം – എന്റെ പാറയും എന്റെ കോട്ടയും

ഗാനം – എന്റെ പാറയും എന്റെ കോട്ടയും

ഗാന രചന : ബ്ര. സ്റ്റാന്‍ലി അബ്രഹാം

എന്റെ പാറയും എന്റെ കോട്ടയും നീ മാത്രമെന്‍ ദൈവമേ….
എന്റെ സങ്കേതവും എന്‍ രക്ഷയും നീ മാത്രമെന്‍ യാഹ്യേ…..(2)

1). അതിക്രമത്തില്‍ പാപാത്തില്‍
ഞാനാപതിച്ചുഴഞ്ഞിരുന്നു (2)
കരം പിടിച്ചെന്നെ മകനാക്കുവാന്‍,
എന്നില്‍ നീ കനിഞ്ഞുവല്ലോ…     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (എന്റെ പാറയും)

2). ശത്രുവിന്റെ കണിയില്‍, ചെങ്കടലിന്‍
നടുവില്‍ ഞാനാകെ വലഞ്ഞലഞ്ഞു……(2)
കണ്ണുനീര്‍ തുടച്ചു മറുകരെ ചേര്‍ക്കാന്‍
യാക്കോബിന്‍ ദൈവം കൂടെയുണ്ടേ….
യാക്കോബിന്‍ ദൈവം കൂടെയുണ്ടേ….    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (എന്റെ പാറയും)

3). അമ്മ മറന്നാലും ലോകം ദുഷിച്ചാലും
എന്നെ മറക്കാത്ത നാഥാ….(2)
ലോകം മാറിയാലും ഭൂമി നീങ്ങിയാലും നിത്യതയോളം
നീ എന്നെ നടത്തേണമെ..നീ എന്നെ നടത്തേണമെ..   (എന്റെ പാറയും)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More