കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ക്യപയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം (പ്രവ്യത്തി: 4:33)

ക്യപയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം (പ്രവ്യത്തി: 4:33)
സഹോ. റ്റി.പി.കനകരാജ്, തിരുവനന്തപുരം

1. ക്രിപ രക്ഷിക്കുന്നു. (എഫേസ്യര്‍ 2:8)

2. ആരാധനക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നു. (സങ്കീ. 5:7)

3. ഔദാര്യം കാണിക്കുവാന്‍ (2കോരിന്ത്യര്‍ 8:1,2)

4. വളര്‍ത്തുന്നു. (തീത്തോസ്. 2:11)

5. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രാപ്തി നല്‍കുന്നു (1 കോരിന്ത്യര്‍ 15:10)

6. രോഗശയ്യയില്‍ (2 കോര്യന്ത്യര്‍ 12:9)

(ബഹ്രൈനിലെ ഒരു പ്രസംഗത്തില്‍ നിന്നും സംഗ്രഹിച്ചത് )

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More