കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ആരാധന

ആരാധന
ബ്ര. എബി വര്‍ഗ്ഗീസ്

1. വെളിപ്പാടിന്മേല്‍ ഉല്പത്തി 22:1,2.

2. വിശ്വസത്താലുള്ള അനുസരണത്താല്‍ ഉല്പത്തി 22:3

3. വിലയേറിയത് അര്‍പ്പിക്കണം ഉല്പത്തി 22: 2

4. മന:പൂര്‍വ്വമായി വേര്‍പെടണം ഉല്പത്തി 22: 5

5. സ്വയം പരിത്യജിക്കണം ഉല്പത്തി 22: 5

6. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം ഉല്പത്തി 22: 6

ഇവ ആരാധകന് അനുഗ്രഹ കാരണവും ദൈവത്തിന് സുഗ്രാഹ്യവുമാകുന്നു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More