കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന് ടര്‍ക്കി സര്‍ക്കാരിന്റെ സാക്ഷ്യവും

നോഹയുടെ പെട്ടകം

1987 ല്‍ ടര്‍ക്കി സര്‍ക്കാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുട്ടിയതിന്റെ ചിത്രമടങ്ങിയ ഒരു പത്ര കുറിപ്പാണിത്.  ബൈബിള്‍ ചരിത്ര സത്യങ്ങളുടെ ഉറപ്പിനും സത്യസന്ധതയ്ക്കും ഇക്കാല ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഒരു മുതല്ക്കുട്ടാകുന്നു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More